Цени

Цените за превод на документи са разделени в няколко групи според сложността на текста.

I група II група III група IV група
Общински документи, Църковни документи, Свидетелства за съдимост и други с подобно ниво на сложност. Дипломи за средно и висше образование, Приложения към дипломи за висше образование, Сертификати за придобита специалност, Академични справки, Удостоверения за завършен клас, Удостоверения за преместване, Удостоверения за придобита професионална квалификация, Банкови референции, Удостоверения от банки и други с подобно ниво на сложност. Медицински дипломи за висше образование, Приложения към медицински дипломи за висше образование, Медицински академични справки, Решения, Декларации, Пълномощни, Служебни бележки, Фирмени документи /баланси, отчети/, Искови молби и други с подобно ниво на сложност. Медицински документи, Икономически документи, Технически документи, Юридически документи, Всякакви специализирани документи.

Въпроси

  • Как се изчислява една преведена страница? » Преводи на документи

  • Начислява ли се ДДС на държавните такси за заверка или легализация? » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за членство в Регионална стопанска камара » Легализация на документи

  • Легализация на Доклад на независим одитор » Легализация на документи

  • Легализация на Отчет за собствен капитал » Легализация на документи

  • Легализация на Потвърждение за завършена практика (АСП) » Легализация на документи

  • Легализация на Удостоверение за родствени връзки » Легализация на документи

  • Какво означава заверен превод? » Преводи на документи

  • Легализация на Протокол за лечение в чужбина /документи издадени от държавно медицинско заведение/ » Легализация на документи

  • Колко нива на преглед на преведените документи се извършват? » Качество на обслужването